Kontakt dla mediów

Klaudyna Mortka
Klaudyna Mortka Rzecznik Prasowy

+48 58 300 16 02
+48 500 056 683

Plan połączenia Wakacje.pl Spółka Akcyjna i Travel Network Solutions sp. z o.o.

Data publikacji: 04.05.2020

Ogłoszenie Planu Połączenia Zarząd spółki Wakacje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Romualda Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315229, o numerze REGON 192058039, o numerze NIP 9570778385, kapitał zakładowy 5.750.000,00 zł, w całości wpłacony (dalej: "Wakacje.pl S.A."? lub "Spółka Przejmująca").

- działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia

4 maja 2020 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Wakacje.pl S.A. i Travel Network Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000419247, o numerze REGON: 146111210, o numerze NIP: 5213630762, kapitał zakładowy 230.000,00 zł (dalej: "Travel Network Solutions Sp. z o.o." lub "Spółka Przejmowana") w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości.