Kontakt dla mediów

Klaudyna Mortka
Klaudyna Mortka Rzecznik Prasowy

+48 58 300 16 02
+48 500 056 683

Plan Połączenia Wakacje.pl Spółka Akcyjna i My Travel Spółka z.o.o.

Data publikacji: 04.02.2019

Ogłoszenie Planu Połączenia WAKACJE.PL S.A Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (Spółka Przejmująca) oraz MY TRAVEL SPÓŁKA Z.O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Spółka Przejmowana)

Zarząd spółki Wakacje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Romualda Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315229, o numerze REGON 192058039,
o numerze NIP 9570778385, kapitał zakładowy 5.750.000,00 zł, w całości wpłacony
(dalej: "Wakacje.pl S.A." lub "Spółka Przejmująca").

- działając na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 4 lutego 2019 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Wakacje.pl S.A. i My Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pruszkowska 29B/2, 02-119 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000367515, o numerze REGON: 021371480, o numerze NIP: 6922488958, kapitał zakładowy
350.000,00 zł (dalej: "My Travel Sp. z o.o." lub "Spółka Przejmowana") w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości.