Paszport

Pamiętajmy o tym, aby wyruszając w podróż zabrać ze sobą dokumenty, które będą potrzebne w podróży. W zależności od kraju, do którego wyjeżdżamy oprócz paszportu możemy potrzebować np.: wizy.

Paszport

Najważniejszy dokument niezbędny w podróży to oczywiście paszport. Pamiętajmy, aby jego ważność była odpowiednio dłuższa niż czas powrotu z wyjazdu. W wielu krajach bowiem wymagane jest, aby ważność paszportu wynosiła kilka, a nawet kilkanaście miesięcy po planowanym powrocie.

W celu wydania paszportu należy osobiści zgłosić się do Biura Paszportowego mieszczącego się w stolicy województwa oraz ich delegaturach. Tam złożyć Wniosek Paszportowy, a następnie osobiście odebrać dokument.

Okres oczekiwania na wydanie paszportu - 1 miesiąc.

Ważny jest przez:

 • 10 lat od daty wydania,
 • 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 13 lat,
 • 1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione podanie - wniosek paszportowy.
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
 • dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 X 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby ubiegającej się o paszport na podstawie innych dokumentów np.: dowód osobisty.
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą.
 • pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna - jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych.
 • pisemną zgodę rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, albo jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców, albo orzeczenie sądu rodzinnego w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga rodziców.
 • odpowiedni dokument stwierdzający prawo do opłaty ulgowej (np. legitymacja szkolna lub studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, itp.)

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy wydawany jest:

 • dzieciom do ukończenia 5 roku życia
 • obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania na paszport 10-cio letni, lub na powrót do kraju w przypadku zagubienia paszportu
 • w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę

Paszporty tymczasowe wydaje w kraju wojewoda, a za granicą konsul i jest ważny 12 miesięcy od daty jego wydania lub na okres w nim wskazany przez organ paszportowy.

Paszport za granicą

Aby otrzymać polski paszport za granicą należy zgłosić się do konsulatu RP i złożyć takie same dokumenty, jakie wymagane są w kraju. W przypadku sytuacji, w której zachodzi wątpliwość co do posiadania polskiego obywatelstwa, należy przedstawić dokument potwierdzający jego posiadanie, lub poprzez konsulat wystąpić do właściwego urzędu w kraju celem jego wystawienia. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, z wnioskiem o jego nadanie występuje konsul.

W razie kradzieży lub zagubienia paszportu należy się skontaktować z konsulatem lub ambasadą w kraju, w którym przebywamy.

Paszport dla dziecka

Do nowych paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci. W imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.

W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego rodzica, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.