Placówki dyplomatyczne / Uprawnienia konsula

Co może konsul?

Departament Konsularny MSZ przypomina, iż w wielu trudnych sytuacjach konsul może udzielić skutecznej pomocy. Podjęcie przez konsula interwencji możliwe jest jednak dopiero po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu.

Departament zwraca wszakże uwagę, iż konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej, niż traktują obywateli własnego państwa.

W przypadku utraty paszportu

Jeżeli Twój paszport lub inne dokumenty zostały skradzione lub zagubione konsul po sprawdzeniu tożsamości wystawi paszport blankietowy na powrót do Polski.

W przypadku utraty pieniędzy

 • konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
 • w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłaci na miejscu kwotę wpłaconą przez Twoich krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
 • w skrajnych przypadkach może pożyczyć drobną kwotę pieniędzy na powrót do Polski po uprzednim Twoim zobowiązaniu się do jej zwrotu.

W przypadku aresztowania konsul może

 • powiadomić rodzinę o aresztowaniu,
 • wystąpić do władz miejscowych i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia,
 • dostarczyć listę adwokatów (wyboru jednak musisz dokonać sam),
 • odwiedzać Cię w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.

W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą

Konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.

Jakich czynności konsul nie może wykonać

 • prowadzić Twoich spraw w charakterze adwokata oraz angażować za Ciebie prawników (może natomiast dostarczyć listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego),
 • płacić za Ciebie grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych,
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • załatwiać dla Ciebie zakwaterowania lub uzyskiwać zgody na pracę.