Rodzaje ubezpieczeń dla osób wyjeżdżających za granicę.

Zanim wybierzemy firmę ubezpieczeniową warto zapoznać się dokładnie z proponowanymi przez nią warunkami. Dotyczy to szczególnie agencji mniej znanych, mających przeważnie niezwykle atrakcyjne oferty. Trudno polecić konkretne towarzystwo, ponieważ wszystkie kuszą klientów systemem zniżek i ulg, zachęcają różnymi polis.

Podstawowe rodzaje ubezpieczeń dla osób wyjeżdżających za granicę to:

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL)

gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą. Obejmuje ono zwrot kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, leczenia szpitalnego, transportu do szpitala, konsultacji medycznych, zakupu protez i okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku. Jednak operacje plastyczne, wstawienie plomby u dentysty bądź korzystanie z telefonu w pokoju szpitalnym nie podlegają zwrotowi kosztów. Niektóre towarzystwa nie pokrywają również kosztów związanych z porodem bądź kosztów urazów powstałych w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW)

obejmuje rekompensatę trwałej utraty zdrowia w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń np. wypadku samochodowego, powodzi, pożaru i śmierci. W przypadku śmierci rekompensatę otrzyma osoba, którą turysta wskazał w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

obejmuje zwrot kosztów utraty bądź uszkodzenia bagażu w przypadku kradzieży, wypadku lub podczas powodzi, lawiny, pożaru czy deszczu. Gdy zapłacimy opłatę dodatkową składki, umowa ubezpieczenia bagażu podróżnego może być rozszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem do środka komunikacji (samochodu lub przyczepy).Ograniczenie odpowiedzialności może dotyczyć działań umyślnych lub niedbalstwa ubezpieczonego turysty bądź utraty bagażu wskutek działań wojennych bądź terrorystycznych. Czasami warto zorientować się czy dane ubezpieczenie obejmuje również biżuterię czy sprzęt sportowy. Z reguły nie obejmuje pieniędzy w dowolnej formie i dzieł sztuki. W przypadku kradzieży rzeczy osobistych za granicą należy zachować protokół kradzieży, który po powrocie będzie dowodem dla ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie assistance

obejmuje na ogół koszty pobytu w szpitalu, konsultacje lekarskie, badania ambulatoryjne, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, pokrycie kosztów transportu chorego, pokrycie kosztów transportu zwłok do kraju, opiekę nad niepełnoletnim dzieckiem w przypadku choroby, pomoc prawna (do określonej wysokości), kontynuacje podróży, pokrycie kaucji, wcześniejszy powrót do kraju z powodu przyczyn losowych. Dzięki ubezpieczeniu assistance w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami kraju, osoba ubezpieczona może skorzystać z szybkiej pomocy i kompetentnej rady. Turysta może niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub telefaksem (numer kontaktowy znajduje się w polisie), prośbę o pomoc do przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego. Przedstawiciel towarzystwa ma obowiązek o każdej porze dnia i nocy udzielić nam wskazówek, a od momentu zgłoszenia towarzystwo przejmuje płatności za badania i leczenie szpitalne.