Ubezpieczenia dla podróżnych

Istotne jest dopasowanie ubezpieczenia do charakteru podróży. Planując wędrówki górskie należałoby ubezpieczyć się od kosztów poszukiwania i ratownictwa. Jadąc w Alpy ze sprzętem narciarskim warto rozważyć ubezpieczenie sprzętu sportowego. Są to jednak ubezpieczenia dodatkowe i nie każde towarzystwo może posiadać je w swojej ofercie.

Najważniejszez z punktu widzenia turysty ubezpieczenia to:

NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w konsekwencji którego osoba ubezpieczona doznała trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub zmarła. Ubezpieczenie obejmuje rekompensatę trwałej utraty zdrowia w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń np. wypadku samochodowego, powodzi, pożaru, również śmierci. W ostatnim przypadku rekompensatę otrzyma osoba, którą turysta wskaże w umowie ubezpieczenia. Wysokość ubezpieczenia zależy od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego przez lekarzy powołanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

KL - ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie to gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą. Obejmuje ono zwrot kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, leczenia szpitalnego, transportu do szpitala, konsultacji medycznych, zakupu protez i okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku. Jednak nie można liczyć na zwrot kosztów związanych z operacją plastyczną, wstawieniem plomby u dentysty bądź korzystaniem z telefonu w pokoju szpitalnym. Niektóre towarzystwa nie pokrywają również kosztów związanych z porodem bądź kosztów urazów powstałych w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych

Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów utraty, uszkodzenia bagażu w przypadku kradzieży, wypadku bądź podczas powodzi, lawiny, pożaru czy deszczu. Za opłatą dodatkowej składki, umowa ubezpieczenia bagażu podróżnego może być rozszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem do środka komunikacji (samochodu lub przyczepy).
Ograniczenie odpowiedzialności może dotyczyć działań umyślnych lub niedbalstwa ubezpieczonego turysty bądź utraty bagażu wskutek działań wojennych bądź terrorystycznych. Czasami warto zorientować się czy dane ubezpieczenie obejmuje również biżuterię czy sprzęt sportowy. Z reguły nie obejmuje pieniędzy w dowolnej formie i dzieł sztuki. W przypadku kradzieży rzeczy osobistych za granicą należy zachować protokół kradzieży, który po powrocie będzie stanowił dowód dla ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie assistance za granicą

Ubezpieczenie to obejmuje na ogół koszty pobytu w szpitalu, konsultacje lekarskie, badania ambulatoryjne, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, pokrycie kosztów transportu chorego, pokrycie kosztów transportu zwłok do kraju, opiekę nad niepełnoletnim dzieckiem w przypadku choroby, pomoc prawną (do określonej wysokości), kontynuację podróży, pokrycie kaucji, wcześniejszy powrót do kraju z powodu przyczyn losowych.
Dzięki assistance w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami kraju, osoba ubezpieczona może skorzystać z szybkiej pomocy i kompetentnej rady. Turysta może niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub telefaksem prośbę o pomoc do przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego. Numer kontaktowy znajdzie w polisie. Przedstawiciel towarzystwa ma obowiązek o każdej porze dnia i nocy udzielić wskazówek poszkodowanemu turyście, a od momentu zgłoszenia towarzystwo przejmuje płatności za badania i leczenie szpitalne.