Najniższa cena z ost. 30 dni

przed obniżką: 

2819 zł/os.

2 819  /os.

Podsumowanie ceny
20
obiekt, budynek główny, teren hotelu
obiekt, budynek główny, teren hotelu
obiekt, budynek główny
obiekt, budynek główny, teren hotelu
pokój

Czekamy na pierwszą opinię!

Dodaj opinię

Opis oferty

Region: Tatry NiskieBiuro podróży (przedsiębiorca): Exim ToursKod oferty: WAK818300

4

Słowacja/Niskie Tatry

Położenie

• Demänovská Dolina/Liptovsky Mikulas

• Ok. 6 km centrum Liptowskiego Mikulasza

• Ok. 10 km ośrodek narciarski Jasna-Chopok

• Ok. 100 m przysatnek autobusowy

• Ok. 11 km Tatralandia

• Ok. 25 km Park Wodny Besenova

• Ok. 2 km Jaskinia Demanovska

Wyposażenie hotelu

• Recepcja

• Restauracja, bar

• Narciarnia

• Bezprzewodowy internet

Bezpłatnie:

• Centrum wellness 100 m: łaźnia parowa, sauna fińska, ścieżka Kneippa, whirpool, strefa relaksu

Pokoje

Double room Standard

• Ok. 20 m

• łazienka (prysznic/wanna, suszarka do włosów, WC)

• TV, telefon

• Sejf (bezpłatny)

• Minibar (dodatkowo płatny)

• Internet wfi

• Od strony ulicy

Double room Deluxe

• Ok. 20 m

• Kategoria deluxe

• Wyposażony jak pokój standard

Wyżywienie

BB (Bed&Breakfest) - śniadania w formie bufetu

Dodatkowe informacje

• Opłata klimatyczna płatna na miejscu 1,5 EUR/dzień/osoba

• Wydzielony parking bezpłatny

• Zwierzęta na zapytanie 35 EUR/dzień

• Zakwaterowanie od godziny 14:00, wykwaterowanie do godziny 10:00

• W cenie pobytu karnet narciarski obejmujący ośrodki Jasna Niskie i Wysokie Tatry: Tatranska Lomnica, Strbskie Pleso oraz Stary Smokovec (liczba nocy=liczba dni na stoku, karnet nie jest ważny w dniu przyjazdu)

• W cenie pobytu dzienne wejście do Tatralandii lub Aquaparku Besenowa (sauny płatne dodatkowo zgodnie z oficjalnym cennikiem)

• Indywidualne wejście do hotelowego centrum wellness (1 wejście/dzień/osoba)

Opis kraju

Słowacja

Choć Sło­wa­cja sąsiaduje z Pol­ską, podróż­nych może zasko­czyć cie­kawą kul­turą, pięk­nymi mia­stami i wspa­nia­łymi kra­jo­bra­zami. Odwie­dzić ją powinni przede wszyst­kim pasjo­naci gór­skich krajobrazów i sportów zimowych, ale i miło­śnicy zwie­dza­nia nie­tu­zin­ko­wych zabyt­ków i miej­sco­wo­ści. Sło­wa­cja leży w Euro­pie Środ­ko­wej i gra­ni­czy z pię­cioma kra­jami: Pol­ską, Ukra­iną, Węgrami, Austrią i Cze­chami. Aż 61 % jej powierzchni zaj­mują pasma Kar­pat Zachod­nich. W znacznej części kraju znajdują się także parki naro­dowe i rezer­waty przy­rody. Waka­cje w Sło­wa­cji to dobry pomysł dla osób lubią­cych wypo­czy­nek na łonie natury, przede wszystkim pasjonatów sportów zimowych. Istnieje tam bowiem wiele dobrze wyposażonych i przygotowanych ośrodków narciarskich. Słowacja słynie ze wspaniałej natury i pięknych górskich krajobrazów. Na jej terenie znajduje się aż dziewięć parków narodowych. Podczas urlopu na Słowacji warto odwiedzić jedną z klimatycznych górskich miejscowości lub jeden z położonych u podnóża Karpat kurortów narciarskich. Ich wyjątkowe położenie, często krystalicznie czyste powietrze i sielankowa atmosfera sprzyja bowiem odpoczynku na łonie natury. W kraju znaj­duje się także wiele war­tych odwie­dze­nia miej­sco­wo­ści oraz wyjąt­ko­wych zabyt­ków. Do najbardziej fascynujących z nich zalicza się przede wszystkim zamki i pałace, między innymi Zamek Spiski, ruiny zamku Devin czy nazywane słowackim Disneylandem" Bojnice. Na szczególną uwagę zasługują także jaskinie skalne. Najsłynniejszą z nich jest znajdująca się na liście światowego dziedzictwa Dobszyńska Jaskinia Lodowa. To unikatowy rezerwat przyrody oraz schronienie wielu gatunków zwierząt i roślin. Kul­tura i oby­czajeSło­wa­cja jest pań­stwem uni­tar­nym i dzieli się na osiem kra­jów:

Bra­ty­sław­ski, trnaw­ski, tren­czyń­ski, nitrzań­ski, żyliń­ski, bań­sko­by­strzycki, pre­szow­ski i koszycki. Każdy z nich cha­rak­te­ry­zuje inny, ory­gi­nalny folk­lor; różne są regio­nalne dania, tańce ludowe, przy­śpiewki czy tra­dy­cje i oby­czaje. Kul­tura Sło­wa­cji nie różni się zna­cząco od pol­skiej. Rozbieżności jest niewiele, ale są wyraźne. Zauważalne są między innymi w obchodach Wiel­ka­nocy. W świą­teczny ponie­dzia­łek na przykład nie oblewa się innych wodą, a smaga deli­kat­nie rózgami zakoń­czo­nymi kolo­ro­wymi wstąż­kami. Do słowackich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO należą m.in. : skansen architektury ludowej Vlkolínec, drewniane kościoły w słowackich Karpatach czy średniowieczne miasto obronne Bardejów. Kuch­niaKażdy region Sło­wa­cji ma swoje wła­sne tra­dy­cyjne dania, dla­tego na poję­cie kuch­nia sło­wacka" skła­dają się zwy­czaje kuli­narne wszyst­kich dzie­wię­ciu kra­jów. Bazuje ona na tych pro­duk­tach, które były łatwe do pozy­ska­nia i do prze­cho­wa­nia nawet pod­czas mroź­nych zim w górach - psze­nicy, mleku, kiszo­nych warzy­wach, ziem­nia­kach, jaj­kach i mię­sie. Do naj­po­pu­lar­niej­szych słowackich potraw należą: bryn­dzové halu­šky (ziem­nia­czane klu­ski poda­wane z bryn­dzą), kapust­nica (kapu­śniak), sege­dín­sky guláš (gulasz z kiszoną kapu­stą i śmie­taną czy rezeň (panie­ro­wany szny­cel wie­przowy). Pod­czas urlopu na Sło­wa­cji warto spró­bo­wać jej regio­nal­nych piw, czę­sto o bar­dzo cie­ka­wych i ory­gi­nalnych sma­kach. Dla aktyw­nychOsoby lubiące aktywny odpo­czy­nek na pewno nie będą się na Sło­wa­cji nudzić. Latem wspa­niałe gór­skie tereny zamie­niają się w mekkę pasjo­na­tów gór­skich wędró­wek i jazdy na rowe­rze. Dobrym pomy­słem na aktywne spę­dza­nie czasu jest także wizyta na jed­nym z licz­nych base­nów ter­mal­nych. Zimą głów­nymi atrak­cjami Sło­wa­cji są sporty zimowe. W sło­wac­kich górach jest wiele mniej­szych i więk­szych ośrod­ków nar­ciar­skich. Trasy nar­ciar­skie są rów­nie dobrze przy­go­to­wane, jak w kra­jach alpej­skich, ale cha­rak­te­ry­zują je znacz­nie niż­sze ceny. Co warto kupić? Cie­kawą pamiątką ze Sło­wa­cji są wszel­kie regio­nalne wyroby spo­żyw­cze:

Sery, dżemy, piwa, miody. Zna­leźć tam można także wiele pro­duk­tów rzadko dostęp­nych w pol­skich skle­pach (jak kon­kretne sło­dy­cze czy trunki). Pięknym upo­mi­nkiem ze Sło­wa­cji będą także naczy­nia w tra­dy­cyjne sło­wac­kie wzory ludowe lub ele­menty tam­tej­szych ludo­wych stro­jów. PogodaSło­wa­cja znaj­duje się w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego, który cha­rak­te­ry­zują cztery wyraźne pory roku. Pogoda na Sło­wa­cji pół­noc­nej czę­sto jed­nak znacz­nie różni się od tej panu­ją­cej aku­rat na połu­dniu kraju. Zwią­zane jest to z ukształ­to­wa­niem terenu. W par­tiach gór­skich śred­nie tem­pe­ra­tury są czę­sto dużo niż­sze niż na tere­nach nizin­nych, a zima dłuż­sza i mroź­niej­sza. Przy­datne zwrotyJęzy­k słowacki przy­po­mina bar­dzo cze­ski, ale ma też wiele podo­bieństw do języka pol­skiego. Jakie zwroty warto znać pod­czas urlopu na Sło­wa­cji? dzień dobry - dobry den

czyt. dobri: deń] prze­pra­szam - pre­pacte [czyt. prepa: czte] pro­szę - pro­sim[czyt. prosi: m] nie rozu­miem - nerozu­miem [czyt. ńerozumjem] słabo mówię po sło­wacku - hovo­rím zle v slo­ve­nčine [czyt. havorim zje w slovenczinie] mam na imię - moje meno je [czyt. moje meno je] gdzie jest... - kde je... [czyt. gdzie je

biuro infor­ma­cji tury­stycz­nej - turi­stická infor­ma­čná kan­ce­lária czyt. turisticzka informaczna kancelaria

Lot­ni­sko - leti­sko

czyt. letisko] dwo­rzec auto­bu­sowy - auto­bu­sová sta­nica [czyt. autobusowa stanica] dwo­rzec kole­jowy - vla­ková sta­nica [czyt. wlakowa stanica

Dla­czego Sło­wa­cja? Z Pol­ski na Sło­wa­cję można dostać się zale­d­wie w kilka godzin. Zarówno dłuższy urlop na Sło­wa­cji, jak i wypad na week­end pozwala na odpo­czy­nek w bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych miej­scach. Można podziwiać pięk­ne gór­skie kra­jo­bra­zy, regenerować się w aqu­aparku i zwie­dzać zabytki w dużym mie­ście. Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty:

Sło­wa­cja należy do Unii Euro­pej­skiej i jest w stre­fie Schen­gen, dla­tego na jej tery­to­rium podróżni z Pol­ski mogą wje­chać, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty. Waluta: na Sło­wa­cji płaci się w euro. Ceny: na Sło­wa­cji jest nieco drożej niż w Pol­sce. Za posiłek w restau­ra­cji zapła­cić należy około 25 - 30 zło­tych. Czas: strefa cza­sowa na Sło­wa­cji to UTC + 1 w zimie oraz UTC +2 w lecie. Godzina jest dokład­nie ta sama, co w Pol­sce. Napię­cie: w gniazd­kach elek­trycz­nych na Sło­wa­cji panuje napię­cie 230 V. Gniazdka są stan­dar­dowe, euro­pej­skie. Szcze­pie­nia: podróżni z Pol­ski wjeż­dża­jący na Sło­wa­cję nie muszą się szcze­pić. Amba­sady:

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na Sło­wa­cji mieści się w Bra­ty­sła­wie (Hum­me­lova,Staré Mesto, Sło­wa­cja,: +421 2/ Amba­sada Sło­wa­cji w Pol­sce - w War­sza­wie (ul. Litew­ska 6, 00 - 581 War­szawa,.

WAŻNE:

Warunki uczestnictwa

Wybierz pokój i datę zakwaterowania

Nowość

Podział na pokoje

Powyżej wybierasz liczbę osób, które będą zakwaterowane w 1 pokoju (lub apartamencie, willi itd.). Wybierz jedną z ofert z listy i zarezerwuj ją. Zrób oddzielne rezerwacje dla każdego kolejnego pokoju lub skontaktuj się z nami, by złożyć zamówienie u naszego doradcy.

Maksymalna liczba uczestników

Jeśli nie możesz dodać kolejnych osób, osiągnąłeś(-aś) maksymalny limit dla 1 pokoju.

Pokój dwuosobowy

2 dorosłych

śniadaniaStandardowy
Zakwaterowanie2023-12-11
Wykwaterowanie2023-12-18
5 638 zł
za pokój

2 osobowy

2 dorosłych

śniadania
Zakwaterowanie2023-12-11
Wykwaterowanie2023-12-18
6 518 zł
za pokój

Warto dokupić

Aktualizujemy parametry oferty
Tylko u nasPromesa Pewne Wakacje gratis i szeroki pakiet ubezpieczeń.

Ubezpiecz podróż z AXA Assistance MAX wraz z kosztami rezygnacji

268
za wycieczkę
268
za wycieczkę
Dołóż ubezpieczenie do koszyka, warto!

70%

naszych klientów decyduje się na zakup ubezpieczenia

zero ryzyka

Ubezpieczenie Kosztów Rezerwacji chroni Cię, jeśli zachorujesz na COVID-19

od 80 tys. do 8 mln €

kosztów leczenia zostanie pokrytych, jeśli zdarzy Ci się COVID-19 w trakcie wakacji

Wakacje.pl: tu zaczyna się Twój urlop!

100%

o tyle wzrosła w ciągu roku liczba klientów, którzy kupują wakacje online

256000+

tyle opinii o hotelach napisali i opublikowali nasi klienci

100+

tyle sprawdzonych biur podróży współpracuje z nami

Wycieczka5 638

Cena całkowita

5 638
Do zapłaty teraz5 638

Kup od razu! Najlepsze pokoje szybko się wyprzedają.

lub

Opinie

Przemysław
Użytkownik Wakacje.pl
Luty 2023 ·

Rodzina z dziećmi

Opinia dodana w ramach konkursu Wakacje za opinię.

Dodano: 17.08.2023

4.6

Nie wiem skąd pomysł że to hotel 4-gwiazdkowy, myślę że 3-gwiazdki to max a restauracja to maksymalnie 2 gwiazdki a i to tylko dzięki śniadaniom w postacie szwedzkiego bufetu, ale po-kolei. Sam hotel to późny gierek który czasy świetności ma już za sobą. Pokoje są spore ale trudno je nazwać luksusowymi. Dużym minusem było dla mnie to że pokoje były "przegrzane" z brakiem możliwości temperatury. W nocy nie dało się spać, tak było gorąco. Otarcie okna powodowało że osoba która przy nim spała marzła. Drugim minusem był słabo działający Internet. Jednak największym minusem była restauracja. Osoba która tam pichci (bo nie nazwę ją kucharzem) nie ma pojęcia o gotowaniu. Potrawy są tak wyjałowione ze smaku, że do dziś nie wiem co trzeba zrobić żeby wszystkie dania smakowały jak siano. Nieważne czy jesz potrawkę z jelenia czy rybę, wszystko ma smak tektury z sianem. Przywykłem do tego że słowackie zupy smakują jak woda, ale szczytem wszystkiego był grilowany łosoś na którego czekałem pół godziny po zjedzeniu zupy który był po prostu surowy. Może jak ktoś lubi suszi będzie zadowolony, ale dla mnie słowo grilowany oznacza że ryba nie może być surowa. Na szczęście miałem konserwę w pokoju i to było najlepsze co jadłem w tym hotelu. I dodam że nie straciłem smaku ponieważ śniadania były smaczne, natomiast posiłki obiadowe to , DNO, MUŁ I WODOROSTY. Generalnie hotel przereklamowany nie warty swojej ceny, NIE POLECAM

Wady

NAJGORSZE OBIADY JAKIE JADŁEM W ŻYCIU, przegrzane pokoje, słaby internet

Czy ta opinia była pomocna?
0
0

Weryfikujemy opinie o naszych usługach.

Mapa

Pogoda

0°C
-6°C
8

Przed podróżą

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej jest paszport bądź dowód osobisty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej.
Nie ma obowiązku szczepień ochronnych.

Przewodnik

Opis obiektu

Niskie Tatry to piękne, rozłożyste pasmo górskie położone w samym sercu Słowacji, na południe od Wysokich Tatr. Góry te rozciągają się od Popradu do Bańskiej Bystrzycy, ich piękno wraz z malowniczą Dolina Demanowską możemy podziwiać z najwyższego szczytu Chopoka (2024 m n.p.m.).

Cały region posiada wspaniale rozwiniętą infrastrukturę narciarską. Mnóstwo świetnie przygotowanych i sztucznie naśnieżanych tras zjazdowych, kryte baseny, lodowiska, liczne kawiarnie, restauracje doskonale uzupełniają naturalne walory tej części Tatr. Tereny narciarskie: 800 - 2024 m n.p.m.

Apres ski

Urlop w Tatrach Niskich to oprócz znakomitej zabawy na śniegu także gwarancja aktywnego wypoczynku i moc atrakcji po odpięciu nart. Doskonała zabawa czeka nas również w osławionym aquaparku "Tatralandia" w Liptowskim Mikulaszu. Dzieci będą mogły doskonalić lub dopiero zaczynać swoją przygodę z nartami w jednej ze szkółek narciarskich, na pewno ucieszy je także możliwość uczestnictwa w kuligu. Dorośli natomiast skorzystają z bogatej oferty restauracji, knajpek i chat góralskich, w których przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu spędzą miły wieczór. A jeżeli zamarzy się nam chwila relaksu - możemy skorzystać z sauny, basenu lub z usług centrum fitness.

Snowaprki

Tatry Niskie to doskonały pomysł na zimowy urlop dla wszystkich amatorów podniebnych akrobacji i, trików, muld i skoczni. Znajduje się tu najstarszy słowacki snowpark - Snowpark Jasna. Aby spełnić rosnące wymagania klientów zainwestowano w nowoczesny system zaśnieżania na aż 1500-metrowym odcinku. Strefa Fun Zone z trasami, boksami i skoczniami to propozycja zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych narciarzy. A straight boxy, small jumpy, street down?y, flat boxy i kickery to tylko niektóre z atrakcji.

Mapa tras

Informacje prawne

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z (Dz.U. z 2022 r. poz. 511), Wakacje.pl niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Wakacje.pl jako agenta turystycznego umową o udział w imprezie turystycznej a organizatorami turystyki, którzy prezentują swoje oferty na naszym serwisie. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na naszym serwisie podchodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Czytaj więcej