Regulamin sprzedaży

i realizacji bonów wakacyjnych

§1 Postanowienia ogólne

  1.
  Emitentem Bonów Wakacyjnych (dalej „Bony Wakacyjne” lub „Bony”) jest Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 315229, NIP 957-07-78-385, Regon: 192058039, o kapitale zakładowym w wysokości 5 750 000,00 zł w całości wpłaconym, zwana dalej „Emitentem”.
  2.
  Niniejszy Regulamin sprzedaży i realizacji Bonów Wakacyjnych (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady nabywania i korzystania z Bonów Wakacyjnych. Stanowi jednocześnie integralną część każdego zamówienia na Bony Wakacyjne i ma zastosowanie w kwestiach w nich nie uregulowanych.
  3.
  Bony Wakacyjne są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do dokonania częściowej lub pełnej opłaty za zakup usług dostępnych za pośrednictwem portalu Wakacje.pl, pod numerem infolinii 58 325 29 00 oraz w salonach sprzedaży Wakacje.pl, zwanych dalej „Usługą”, takich jak:
  a.

  imprezy i usługi turystyczne świadczone przez organizatorów i przedsiębiorców turystycznych,

  b.

  usługi parkingowe na parkingach lotniskowych,

  c.

  ubezpieczenia turystyczne,

  d.

  usługi PROMESA PEWNE WAKACJE,

  e.

  inne usługi, dostępne w danym kanale sprzedaży, w których opłaceniu pośredniczy Wakacje.pl S.A.

  Realizacja (użycie) bonu stanowi formę zapłaty za zakupione usługi. Dostępność poszczególnych Usług może być zróżnicowana w zależności od kanału komunikacji z Wakacje.pl oraz oferty Emitenta.
  4.
  Emitent Bonów Wakacyjnych może dokonać wyłączenia możliwości opłacenia Bonami poszczególnych Usług.
  5.
  Emitent Bonów Wakacyjnych zastrzega sobie prawo do ograniczenia kanałów komunikacji, w których będzie możliwość realizacji Bonów.
  6.
  Bony Wakacyjne są wystawiane na okaziciela. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Bonu osobom nieupoważnionym przez osobę dokonującą zakupu Bonów (zwanej dalej „Kupującym”) lub kolejnych posiadaczy, ani za realizację przez te osoby Bonów bez zgody Kupującego.
  7.
  Bony Wakacyjne nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, chyba że wyraźnie wynika to z treści Regulaminu.
  8.
  Bony Wakacyjne występują w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Szczególną formą elektronicznych Bonów Wakacyjnych są Bony emitowane dla potrzeb programów lojalnościowych i kafeteryjnych Partnerów Emitenta, generowane na szacie graficznej Partnerów lub w postaci kodu wysyłanego przez Partnera w ramach prowadzonych działań.

§2 Warunki zamawiania oraz płatności

  1.
  Bony Wakacyjne można nabyć wysyłając stosowne zamówienie za pośrednictwem strony www.wakacje.pl (formularz elektroniczny), kontaktując się z przedstawicielem Emitenta za pośrednictwem: poczty e-mail (bony@wakacje.pl), telefonicznie (58 300 16 11) lub bezpośrednio w salonach sprzedaży Wakacje.pl.
  2.
  Złożenie zamówienia wymaga oznaczenia nominału Bonów oraz ich ilości, a także podania danych potrzebnych do wystawienia noty księgowej. W przypadku osób fizycznych będą to odpowiednio: imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz adres mailowy i telefon kontaktowy Kupującego (dla potrzeb realizacji przesyłki kurierskiej zamówienia składanego za pośrednictwem adresu mailowego bądź telefonu). W przypadku firm i osób prawnych potrzebne będą odpowiednio: nazwa, adres siedziby oraz numer NIP, a także imię i nazwisko przedstawiciela Kupującego, jego adres mailowy i telefon kontaktowy (dla potrzeb realizacji przesyłki kurierskiej zamówienia składanego za pośrednictwem adresu mailowego bądź telefonu). Po skutecznym złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje formularz zamówienia z danymi niezbędnymi do dokonania płatności. Do zawarcia umowy kupna Bonów dochodzi z chwilą opłacenia zamówienia, chyba że co innego wynika z pisemnych ustaleń między Kupującym a Emitentem. W przypadku zakupu dokonanego na odległość, za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w ust. 1 powyżej, płatność realizowana jest przelewem na konto bankowe wskazane na formularzu zamówienia lub w inny udostępniony przez Emitenta sposób. W przypadku zakupu w salonie sprzedaży Wakacje.pl płatność realizowana może być również gotówką lub kartą płatniczą i nie wymaga dodatkowo wypełniania formularza zamówienia.
  3.
  Zakup Bonu Wakacyjnego nie może być dokonany przy użyciu innego Bonu.
  4.
  O ile nic innego nie wynika z ustaleń między Kupującym a Emitentem, zamówione Bony po dokonaniu wpłaty zostaną aktywowane i nadane przesyłką kurierską na adres wskazany w zamówieniu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania konta bankowego Emitenta pełną kwotą wskazaną na formularzu zamówienia. W przypadku zakupu w salonie sprzedaży Wakacje.pl Bony zostaną wręczone Kupującemu bezpośrednio po dokonaniu ich aktywacji. Dokonując zakupu Bonów Wakacyjnych w postaci elektronicznej aktywne Bony zostaną przesłane w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania konta bankowego Emitenta na wskazany w zamówieniu adres mailowy. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku Bonów personalizowanych logotypem zamawiającego lub w przypadku zamówień nominałów niestandardowych.
  5.
  W przypadku uiszczenia przez Kupującego niepełnej opłaty tytułem zamówionych Bonów, Emitent informuje Kupującego za pośrednictwem korespondencji mailowej lub telefonicznej o konieczności uiszczenia brakującej kwoty. Do czasu otrzymania pełnej kwoty wskazanej w formularzu Emitent nie jest zobowiązany do wystawienia, aktywacji ani wysyłki Bonów.
  6.
  Emitent uprawniony jest do anulacji zamówienia złożonego przez Kupującego, jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie wskazanym w formularzu zamówienia.
  7.
  W przypadkach, gdy w ustaleniach między Kupującym a Emitentem termin płatności wyznaczony został po dacie przekazania i możliwości wykorzystania aktywnych Bonów (wydłużony termin płatności), Emitent uprawniony jest do anulacji przekazanych Bonów Wakacyjnych, jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie wskazanym na nocie księgowej i dochodzenia pokrycia płatności dokonanych z wykorzystaniem Bonów w okresie od ich aktywacji do anulacji.
  8.
  W przypadku zamówień na Bony w wersji drukowanej złożonych na odległość, w tym za pośrednictwem strony www.wakacje.pl, adresu mailowego bądź telefonicznie, dostawa Bonów odbędzie się przesyłką kurierską na koszt Kupującego.
  9.
  Podczas realizacji zamówienia wystawiona zostanie nota księgowa, którą Emitent dostarczy do Kupującego w formie elektronicznej lub drukowanej. W przypadku zamówień realizowanych w salonie sprzedaży Wakacje.pl nota zostanie wystawiona przez doradcę i przekazana bezpośrednio po dokonaniu transakcji zakupu Bonów. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie noty księgowej na wskazany w zamówieniu adres mailowy lub inny, wskazany uprzednio przez Kupującego.
  10.
  Kupując zobowiązany jest do sprawdzenia, czy otrzymane Bony nie są uszkodzone lub pozbawione wyraźnego numeru Bonu, w tym również czy ewentualne zabezpieczenia nie są wadliwe. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, zgłosić je Emitentowi w celu wystawienia prawidłowych Bonów.

§3 Prawo odstąpienia od umowy

  1.
  W przypadku zawarcia umowy na zakup Bonów przez Kupującego będącego konsumentem na odległość (zwłaszcza poprzez stronę internetową, telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji mailowej), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przez Kupującego Bonów, pod warunkiem braku ich realizacji, zawiadamiając Emitenta pisemnie na adres Emitenta lub na adres e-mail: bony@wakacje.pl. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://i.wakacje.pl/static/img/pdf/odstapienie_bony.pdf. Celem uproszczenia procesu można wykorzystać formularz znajdujący się na stronie https://i.wakacje.pl/static/img/pdf/formularz_rezygnacji_bony.pdf.
  2.
  Każde oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy zostanie rozpatrzone przez Emitenta w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania. Po pozytywnej decyzji w kwestii odstąpienia Emitent dokona zwrotu płatności dokonanej przez Kupującego za Bony, od których zakupu odstąpił Kupujący. Warunkiem dokonania zwrotu za Bony wystawione w wersji drukowanej jest zwrotne dostarczenie ich oryginałów do siedziby Emitenta. Koszt przesyłki zawierającej zwracane Bony ponosi Kupujący. Zwrot Bonów nie jest wymagany w sytuacji, gdy Kupujący dokonuje zakupu Bonów w wersji elektronicznej. Zwrot płatności dokonany zostanie w tej samej formie, jaka została użyta przez Kupującego w procesie zakupu, chyba, że zwrot w tej samej formie nie będzie możliwy lub Kupujący wyrazi zgodę na inną formę zwrotu – wówczas zwrot dokonany będzie w formie pieniężnej lub ustalonej z Emitentem.
  3.
  Bony, od których zakupu odstąpił Kupujący, zostaną anulowane.

§4 Okres ważności i warunki realizacji

  1.
  Bony Wakacyjne mogą być wykorzystane wyłącznie w okresie ważności na nich lub przy nich wskazanym (np. na rewersie bonu w wersji fizycznej lub na okładce dostarczonej wraz z bonem – w przypadku wersji fizycznej w formie kart podarunkowych). Należy przez to rozumieć, że wyłącznie w okresie ważności można dokonać realizacji Bonu Wakacyjnego. Realizacja Usługi, która została opłacona przy użyciu Bonu Wakacyjnego może nastąpić po upływie okresu ważności tego Bonu, z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w §6.
  2.
  Datą realizacji Bonu Wakacyjnego jest dzień dokonania płatności Bonem za zakupioną Usługę.
  3.
  Bon Wakacyjny może być „dzielony” i dowolnie wykorzystany w ramach płatności za jedno lub kilka zamówień, w których skład może wchodzić dowolna liczba Usług.
  4.
  Wartości Bonów Wakacyjnych łączą się ze sobą, co oznacza, iż w ramach płatności za jedno zamówienie można wykorzystać więcej niż jeden Bon Wakacyjny.
  5.
  Wyjątek od zapisu §4 pkt 4 Regulaminu stanowią Bony Wakacyjne, które oznaczone zastrzeżeniem (dopiskiem) braku możliwości łączenia ich wartości. Wartości takich Bonów Wakacyjnych nie łączą się ze sobą, ale łączą się z wartościami Bonów Wakacyjnych bez zastrzeżenia, co oznacza, że w ramach płatności za jedno zamówienie można zrealizować tylko jeden Bon Wakacyjny z zastrzeżeniem oraz dowolną ilość Bonów Wakacyjnych bez zastrzeżenia. Po użyciu Bonu z zastrzeżeniem braku możliwości łączenia wartości system Emitenta zablokuje możliwość dokonania płatności innym Bonem z tym samym zastrzeżeniem nawet, jeśli Bony pochodzą z różnych akcji promocyjnych Emitenta. W odniesieniu do ww. Bonów Wakacyjnych z zastrzeżeniem, zapis §4 pkt. 3 Regulaminu zachowuje ważność.
  6.
  Bony Wakacyjne mogą zostać przyjęte w ramach płatności zaliczki, dopłaty lub zapłaty pełnej wartości zamówienia zakupionej Usługi lub Usług. Płatność Bonami stanowi formę zapłaty i musi być dokonana w terminie określonym przez umowę.
  7.
  Zgłoszenie płatności Bonem musi się odbyć przed uregulowaniem całego zobowiązania za zakupione Usługi, co oznacza, że realizacja Bonu w ramach płatności za Usługę opłaconą wcześniej powoduje, że nie ma możliwości zwrotu środków wynikających z tytułu nadpłaty.
  8.
  Jeśli wartość zakupionych Usług jest niższa od wartości Bonów, zgodnie z zapisem §4 pkt. 3 Regulaminu Bon można wykorzystać częściowo, zaś kwota będąca różnicą pomiędzy wartością nominalną Bonu, a wartością zrealizowaną jako płatność za dane zamówienie nie przepada i może zostać wykorzystana przy płatności za kolejne zamówienie przy zachowaniu ram czasowych ważności Bonu.
  9.
  Posiadacz Bonu ma prawo w każdym czasie sprawdzenia pozostałych do wykorzystania na Bonie środków oraz daty jego ważności za pośrednictwem adresu mailowego bony@wakacje.pl lub w inny udostępniony przez Emitenta sposób.
  10.
  Jeśli wartość zamówionej Usługi/Usług jest wyższa od wartości Bonu/Bonów, osoba dokonująca rezerwacji, zwana dalej „Rezerwującym”, zobowiązana jest dopłacić różnicę kartą płatniczą, przelewem lub gotówką w salonie sprzedaży lub też przelewem, kartą płatniczą lub inną formą płatności udostępnioną za pośrednictwem wybranego kanału sprzedaży marki Wakacje.pl.
  11.
  Bony przyjmowane na poczet płatności nie mogą być uszkodzone (np. podarte, zmięte, sklejone, zabrudzone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację) i pozbawione wyraźnego numeru Bonu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku wyraźnego numeru Emitent ma prawo odmówić realizacji Bonu bez prawa do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

§5 Sposób realizacji Bonów Wakacyjnych

  1.
  Bon Wakacyjny może być zrealizowany jako forma zapłaty za Usługi zakupione:
  a.

  za pośrednictwem portalu Wakacje.pl

  b.

  telefonicznie, dzwoniąc na infolinię 58 325 29 00

  c.

  w dowolnym salonie sprzedaży Wakacje.pl na terenie kraju (lista salonów dostępna na www.wakacje.pl/biuro-podrozy)

  d.

  w inny sposób wskazany przez Emitenta.

  Wyjątkiem od powyższej zasady są Bony, które posiadają zastrzeżenie o możliwości realizacji w konkretnym kanale komunikacji Wakacje.pl.
  2.
  Po wyborze Usługi, w ramach której zostaną zrealizowane Bony Wakacyjne, Rezerwujący dopełnia wymaganych formalności, przede wszystkim:
  a.

  zgodnie z zasadami rezerwacji imprezy lub usługi turystycznej należy podpisać umowę oraz zaakceptować warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej lub Usłudze oraz dokonać dopłaty jeśli po użyciu Bonu występuje niedopłata;

  b.

  w przypadku zakupu usługi parkingowej należy zaakceptować warunki rezerwacji oraz dokonać dopłaty jeśli po użyciu Bonu występuje niedopłata;

  c.

  zgodnie z zasadami zakupu ubezpieczenia należy potwierdzić poprawność danych potrzebnych do wystawienia polisy oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz dokonać dopłaty jeśli po użyciu Bonu występuje niedopłata;

  d.

  w przypadku zakupu usługi PROMESA PEWNE WAKACJE należy zaakceptować regulamin i umowę oraz dokonać dopłaty jeśli po użyciu Bonu występuje niedopłata;

  e.

  podjęcie innych działań przewidzianych do skutecznego zawarcia umowy na daną Usługę, zapoznanie się z dołączonymi dokumentami oraz dokonanie dopłaty jeśli po użyciu Bonu występuje niedopłata.

  3.
  W przypadku realizacji Bonów w salonie sprzedaży Wakacje.pl Rezerwujący zobowiązany jest wręczyć doradcy oryginał Bonu w wersji drukowanej lub okazać Bon elektroniczny (w szczególności podać jego kod lub numer, a także zabezpieczający go PIN, jeśli Bon go posiada).
  4.
  W przypadku dokonywania płatności za Usługi za pośrednictwem kanałów do komunikacji na odległość (zwłaszcza poprzez stronę internetową lub telefonicznie) celem realizacji Bonu Rezerwujący zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami doradcy i w zależności od dostępnych możliwości: wskazać numer Bonu w trakcie rozmowy z doradcą, przesłać go w treści wiadomości e-mail kierowanej na adres wskazany przez doradcę lub samodzielnie wprowadzić indywidualny numeru Bonu w formularzu płatności za zarezerwowaną Usługę, jeśli taka opcja została udostępniona przez Emitenta w procesie płatności. Jeśli Bon posiada zabezpieczenie w postaci kodu PIN, należy go przekazać wraz z numerem Bonu. Brak przekazania kodu PIN w przypadku jego wymagalności powoduje brak możliwości realizacji Bonu.
  5.
  Doradca, w ramach weryfikacji Bonu lub dla poprawnego uznania płatności Bonem, ma prawo oczekiwać przesłania wiadomości e-mail zawierającego Bon w wersji elektronicznej lub zdjęcia Bonu na wskazany adres mailowy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której istnieje podejrzenie posługiwania się wykorzystanym Bonem, a system dokonuje negatywnej weryfikacji możliwości dodania Bonu jako płatności do danej rezerwacji na podstawie danych przekazanych w procesie płatności. Brak realizacji powyższej dyspozycji spowoduje brak możliwości realizacji Bonu.
  6.
  Po dokonaniu skutecznej weryfikacji Bonu, w przypadku braku przeciwwskazań do jego realizacji, Bon zostanie zatwierdzony w ramach rezerwacji jako forma płatności. Po pokryciu wymaganej opłaty (zaliczki) lub pełnej ceny zarezerwowanej Usługi, o ile na dzień dokonywania płatności Bonem takowa będzie wymagana, Usługę uznaje się za opłaconą w wymaganym na dzień rezerwacji zakresie. W zależności od rodzaju zakupionej Usługi Rezerwujący otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji lub zawarcia umowy na wybraną Usługę.

§6 Rezygnacja z Usługi oraz anulacje Usług

  1.
  W przypadku, gdy Rezerwujący w ramach rezerwacji dokonał realizacji Bonu Wakacyjnego w kwocie stanowiącej część lub całość należnej Emitentowi kwoty za zakupioną Usługę, a:
  a.

  rezygnuje z uczestnictwa w imprezie lub usłudze turystycznej na zasadach przewidzianych w umowie ją obejmującej,

  b.

  nie rozpocznie imprezy lub usługi turystycznej z powodów niezależnych od Emitenta lub organizatora,

  c.

  rezygnuje z zakupionej usługi parkingowej,

  d.

  rezygnuje z zakupionej polisy ubezpieczeniowej,

  e.

  rezygnuje lub dokonuje anulacji zakupionej Promesy Pewne Wakacje,

  f.

  rezygnuje z innej Usługi zakupionej od lub za pośrednictwem Emitenta,

  Rezerwującemu przysługuje zwrot Bonu Wakacyjnego o wartości uwzględniającej potrącenie przez Emitenta kosztów rezygnacji lub anulacji w wysokości określonej zgodnie z umową, ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych, powszechnie obowiązującymi przepisami lub wskazanymi bezpośrednio przez organizatora organizującego imprezę turystyczną lub świadczącego daną Usługę. Bon Wakacyjny zwrócony Rezerwującemu po dokonaniu ww. potrąceń ważny jest 12 miesięcy. Zwrot z tytułu płatności dokonanej z wykorzystaniem Bonu nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
  2.
  W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo lub w całości Bonem Wakacyjnym z winy leżącej po stronie organizatora lub usługodawcy, w tym z powodu odwołania imprezy czy też Usługi na skutek wystąpienia siły wyższej, Rezerwującemu zwracany jest Bon o wartości odpowiadającej wartości zrealizowanego Bonu Wakacyjnego, chyba, że warunki zakupionej Usługi lub powszechnie obowiązujące przepisy przewidują inaczej. Termin ważności zwróconego Bonu wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia anulacji Usługi. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia katastrofalne zdarzenia naturalne i zaburzenia życia zbiorowego, jak wojny, rewolucje, strajki i zamieszki krajowe, z zastrzeżeniem, że definicje siły wyższej znajdujące się w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących danej Usługi mają pierwszeństwo przed powyższą definicją.
  3.
  W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi w ramach której został zrealizowany Bon Wakacyjny, z powodu niewypłacalności lub upadłości organizatora, Bon Wakacyjny nie jest zwracany Rezerwującemu. Rezerwujący ma prawo ubiegać się o zwrot środków z gwarancji ubezpieczeniowej upadłego organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów.
  4.
  Wartość zwrotu określana jest z uwzględnieniem zapisów konkretnej umowy i warunków zaakceptowanych podczas zakupu Usługi. Wszelkie zwroty, w tym w postaci Bonu Wakacyjnego, odbędą się po otrzymaniu przez Emitenta zwrotu środków od usługodawcy.

§7 Reklamacje

  1.
  Reklamacje z tytułu otrzymanych Bonów Wakacyjnych, zwłaszcza dotyczące oznaczenia okresu ważności, braku aktywacji Bonów bądź wynikające z innych przyczyn, należy zgłaszać do Emitenta za pośrednictwem adresu mailowego bony@wakacje.pl lub dzwoniąc pod numer 58 300 16 11.

§8 Klauzula o danych osobowych

  1.
  Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; dalej jako: „RODO”).
  2.
  Administratorem danych osobowych Kupującego, będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, jest Wakacje.pl S.A., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.
  3.
  Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu złożenia zamówienia i jego realizacji jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celu poprawnego rozliczenia zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane Kupującego mogą być również przetwarzane w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń (podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO).
  4.
  Podanie danych osobowych przez Kupującego jest niezbędne do realizacji niniejszej umowy, zaś ich brak uniemożliwi Stronom wykonanie zadań zmierzających do rzetelnego wykonania umowy.
  5.
  Kupujący mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym mają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom tym przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego.
  6.
  W sprawach związanych z kwestiami ochrony danych osobowych wszelkie pytania i prośby Kupujący może kierować na adres: iodo@wakacje.pl.
  7.
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz sposobu realizacji praw podmiotów danych zawarte są w „Polityce Prywatności” dostępnej pod adresem: https://www.wakacje.pl/politykaprywatnosci.html

§9 Postanowienia końcowe

  1.
  Kupujący, składając zamówienie, oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
  2.
  Kupujący zobowiązany jest poinformować osoby, którym przekaże Bony, o treści Regulaminu. Rezerwujący dokonując realizacji Bonu, zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez posiadacza Bonu lub Rezerwującego z postanowieniami Regulaminu.
  3.
  Emitent zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Kupujących i posiadaczy Bonów.
  4.
  Posiadacz ma prawo sprawdzenia aktywności, wartości i daty ważności Bonu za pośrednictwem adresu mailowego bony@wakacje.pl lub w inny udostępniony przez Emitenta sposób.
  5.
  Bon w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.
  6.
  Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, powstałe w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź związane z korzystaniem z Bonów, rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Emitenta polski sąd powszechny.
  7.
  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Nowość!

Odkryj nową stronę podróży – rezerwuj elastyczne pakiety lot+hotel. Sprawdź