Ogłoszenie

Przerwany
Nie masz jeszcze żadnego powiadomienia.

Dominikana - Ministerstwo Spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polski Ostrzeżenia dla podróżujących

Przerwany
X
 
 • Filtruj
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
nowe posty

 • Dominikana - Ministerstwo Spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polski Ostrzeżenia dla podróżujących

  W związku z wybuchem epidemii cholery na Haiti, Ministerstwo Spraw Zagrranicznych zaleca obywatelom polskim powstrzymanie się przed wyjazdami do tego kraju, w szczególności do departamentu Artibonite, w którym odnotowano najszybszy wzrost liczby zachorowań.

  Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.
  http://www.msz.gov.pl/Haiti,-,epidemia,cholery,38758.html
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W związku z epidemią cholery Rząd Haiti zarządził stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Turyści przebywający w Dominikanie i wybierający się do Haiti proszeni są o szczególną ostrożność, a najlepiej zaniechanie takiej wizyty. Do dziś zostło potwierdzonych 200-e przypadków śmiertelnych.
  Najwięcej zarażonych jak i przypadków smiertelnych odnotowano w centralnym rejonie Haiti o nazwie Artibonite jak również w mieście Arcahaie położonym około 40-50km od stolicy Port-au-Prince. Zanotowano również kilkadziesiąt przypadków zachorowań na wyspie Gonave.

  źródło:dominicantoday.com

 • #2
  The Puerto Rico Health Department is urging islanders not to travel to the neighboring Hispaniola amid an outbreak of cholera that has claimed the lives of more than 1,000 people in Haiti.

  ?If it is not essential or necessary don?t travel to Haiti or the Dominican Republic. If you go to these countries take hygiene measures,? said Deputy Health Secretary Concepcion Qui?ones de Longo said.

  The travel warning was issued by Qui?ones de Longo and State Epidemiologist Carmen de Seda as single cholera cases were confirmed in the northern Dominican Republic and Florida. Both cases involved people who had traveled to Haiti recently to visit family.

  Florida health officials confirmed a case of cholera in a woman who had visited Haiti, though they said the disease is unlikely to spread in the United States. The department said other suspected cases of cholera were under investigation in Florida, where there is a large Haitian diaspora community, but it said the disease is unlikely to spread because of better sanitation standards in the United States.

  A Haitian man with cholera was also hospitalized in the neighboring Dominican Republic, near the tourist centers of Punta Cana and Bavaro.

  The Puerto Rico Health Department officials stressed that the outbreak has not reached the island or taken root in the Dominican Republic.

  The Health Department, the Ports Authority and federal immigration authorities are implementing measures aimed at ensuring cholera does not reach Puerto Rico.

  Cholera is transmitted by feces and can be all but prevented if people have access to safe drinking water and regularly wash their hands.

  But sanitary conditions don?t exist in much of Haiti, and the disease has spread across the countryside and to nearly all the country?s major population centers, including Port-au-Prince. There are concerns it could eventually sicken hundreds of thousands of people.

  Anti-U.N. rioting fueled by cholera fears scaled down in northern Haiti on Wednesday, but a third demostrator was killed in clashes and small-scale demonstrations took to the streets of the capital Port-au-Prince.

  The riots began Monday in northern and central Haiti over suspicions that a month-old cholera epidemic that has killed more than 1,000 people was brought to Haiti by U.N. peacekeepers from Nepal.

  The unrest combines widespread resentment against the 12,000-member foreign mission with suspicions about the recently arrived contingent of Nepalese soldiers, whose base had sanitation problems and was near the epicenter of the infection.

  U.N. officials have declined to try to determine the source of the infection, but deny responsibility and say the anti-U.N. message in the riots is meant to disrupt elections Nov. 28.

  Aid workers said the rioting has interfered with efforts to combat cholera, which has officially hospitalized more than 16,700 people. The U.N. canceled flights carrying 3 metric tons of soap along with medical supplies and personnel because of violence in Haiti?s north.

  The cholera outbreak that began last month has brought increased misery to the entire country, still struggling with the aftermath of the earthquake. But anger has been particularly acute in the north, where the infection is newer, health care sparse and people have died at more than twice the rate of the central region where the epidemic was first noticed.

  The health ministry said Tuesday that the official death toll hit 1,034 as of Sunday. Figures are released following two days of review.

  Aid workers say the government?s numbers may understate the epidemic. While the health ministry says more than 16,700 people have been hospitalized nationwide, Doctors Without Borders says its clinics alone have treated at least 16,500.

  Health experts have called for an independent investigation into whether Nepalese peacekeepers introduced the South Asian strain of cholera to Haiti, where no case of cholera had ever been documented before late October.

  The Associated Press contributed to this report.
  ------------------------------------------------------
  Tłumaczenie przez google

  Puerto Rico Departament Zdrowia wzywając wyspiarze nie udać się do sąsiedniej Hispaniola wśród wybuchu cholery, która pochłonęła życie ponad 1000 osób na Haiti.

  "Jeśli nie jest konieczne lub niezbędne nie podróżnika Haiti czy na Dominikanie. Jeśli pójdziesz do tych krajów podejmują środki higieny, "powiedział wicepremier, minister zdrowia Concepcion Qui?ones de Longo powiedział.

  Ostrzeżenie podróży został wydany przez Qui?ones de Longo i państwa Epidemiolog Carmen de Seda jako pojedyncze przypadki cholery zostały potwierdzone w północnej Dominikany i na Florydzie. W obu przypadkach udział ludzie, którzy niedawno udał się do Haiti, aby odwiedzić rodzinę.

  urzędników Florida zdrowia potwierdzony przypadek cholery w kobietę, która odwiedziła Haiti, chociaż powiedział, że choroba jest mało rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych. Dział powiedział innych podejrzanych przypadków cholery były przedmiotem dochodzenia na Florydzie, gdzie znajduje się duży Haiti społeczności diaspory, ale powiedział, że choroba jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniać ze względu na lepsze standardy sanitarne w Stanach Zjednoczonych.

  Haiti człowiek z cholerą także w szpitalu w sąsiedniej Republice Dominikańskiej, w pobliżu ośrodków turystycznych Punta Cana i Bavaro.

  Puerto Rico urzędnicy Departamentu Zdrowia podkreślił, że wybuch nie dotarł do wyspy lub zakorzeniła się w Republice Dominikany.

  Departament Zdrowia, ZMPSiŚ i federalne władze imigracyjne są środki wykonawcze mające na celu zapewnienie cholera nie osiąga Puerto Rico.

  Cholera jest nadawany przez kału i wszystko, ale można zapobiec, jeśli ludzie mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej i regularnie myć ręce.

  Ale warunki sanitarne nie istnieją w większości Haiti, a choroba rozprzestrzeniła się po okolicy i prawie wszystkie państwa dużych skupiskach ludności, w tym Port-au-Prince. Istnieją obawy, że może w końcu znudzić setki tysięcy ludzi.

  Anti-U.N. zamieszki podsycane przez obawy cholera pomniejszony na północy Haiti w środę, ale trzeci był demostrator zabitych w starciach i demonstracji na małą skalę wyszło na ulice stolicy Port-au-Prince.

  Zamieszki rozpoczęły w poniedziałek w północnej i środkowej Haiti na podejrzenia, że miesięczny epidemia cholery, która zabiła ponad 1000 osób zostało przywiezionych na Haiti przez żołnierzy sił pokojowych ONZ z Nepalu.

  Niepokoje łączy rozpowszechnionego resentymentu wobec 12.000 członkami misji zagranicznych z podejrzeń o niedawno przybył kontyngent nepalskich żołnierzy, których podstawa miał problemy sanitarne i był blisko epicentrum zakażenia.

  urzędników ONZ spadły, aby spróbować określić źródło zakażenia, ale zaprzecza odpowiedzialności i powiedzieć, że anty-ONZ wiadomości w zamieszkach ma zakłócić wybory 28 listopada.

  pracowników pomocy powiedział, że zamieszki mieszał się z wysiłków na rzecz zwalczania cholery, która oficjalnie hospitalizowanych więcej niż 16.700 ludzi. ONZ anulowania lotów przewożących 3 ton mydła wraz z medycznych i personelu z powodu przemocy w północnym Haiti.

  Cholery, która rozpoczęła się w zeszłym miesiącu przyniósł wzrost nędzy całego kraju, nadal boryka się ze skutkami trzęsienia ziemi. Ale złość była szczególnie ostra na północy, gdzie zakażenia jest nowszy, zdrowia i opieki nielicznych ludzi zginęło w ponad dwa razy szybciej centralnego regionu, w którym epidemia została po raz pierwszy zauważył.

  Ministerstwo zdrowia powiedział we wtorek, że urzędnik ofiar hit 1034 w niedzielę. Dane liczbowe są uwalniane po dwóch dniach przeglądu.

  pracowników pomocy twierdzą, że rząd może zaniżać numery z epidemią. Podczas gdy ministerstwo zdrowia mówi więcej niż 16.700 osób zostało hospitalizowanych kraju, Lekarze Bez Granic twierdzi, że jego klinik sam traktują co najmniej 16.500.

  Eksperci domagają się niezależnego śledztwa w Nepalu czy wprowadzone sił pokojowych w Południowej Azji szczep cholery na Haiti, gdzie nie stwierdzono żadnego przypadku cholera nigdy nie były udokumentowane przed końcem października.

  Associated Press przyczyniły się do tego sprawozdania.
  http://www.caribbeanbusinesspr.com/news03.php?nt_id=50842&ct_id=1&ct_name=1

  Komentarz


  • #3
   Artibonite chyba miesci sie na Haiti a nie na Dominikanie ....

   Komentarz


   • #4
    Podajesz komunikat, który wisi na MSZ-cie już od miesiąca i nie dotyczy ani jednym słowem Dominikany.
    Jednym słowem trollujesz

    Komentarz


    • #5
     Kiler po co siejesz panike...

     Komentarz


     • #6
      agula0330 Napisał(a):
      -------------------------------------------------------
      > Kiler po co siejesz panike...

      *****sy mu nie wystarczają

      Komentarz


      • #7
       Bardzo przeprasza, wszystkich

       Komentarz


       • #8
        .. jak mawia Wojtek ... tyle literek Ci sie zmarnowało Kilerze .. doprawdy jesteś wyjatkowo rozrzutny ... ;-)))

        Komentarz

        Trwa
        X