PASZPORT COVIDOWY

Digital Green Certificate

  • Czym jest tzw. covidowy paszport zdrowotny?
  • Czy unijna cyfrowa zielona karta ułatwi podróże podczas pandemii?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Covidowy paszport zdrowotny lub cyfrowy zielony certyfikat

Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, „cyfrowy zielony certyfikat”, zwany także "paszportem zdrowotnym" lub "covidowym" ma za zadanie ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się podczas pandemii koronawirusa na terytorium Unii Europejskiej. Certyfikat, który można będzie stosować we wszystkich państwach członkowskich UE, ma stanowić dowód, że dana osoba została zaszczepiona, uzyskała negatywny wynik testu lub wyzdrowiała z COVID-19. 

Zasady działania certyfikatu?

Obowiązujący na terenie Unii Europejskiej paszport covidowy będzie bezpłatny i dostępny zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, w zależności od indywidulanych preferencji podróżnego. Jego głównym celem jest umożliwienie swobodnego, wolnego od restrykcji wjazdowych w poszczególnych krajach i przede wszystkim bezpiecznego podróżowania w ramach Unii Europejskiej w czasie pandemii koronawirusa.

Bezpieczeństwo danych osobowych i autentyczność certyfikatu zapewni kod QR, zawierający:

  • unikalny identyfikator,
  • imię, nazwisko i datę urodzenia osoby posługującej się certyfikatem,
  • potwierdzenie szczepienia, z informacją o miejscu, terminie, ilości podanych dawek oraz rodzaju szczepionki (wyłącznie zatwierdzonej przez Europejską Agencję Leków.
  • w przypadku osób niezaszczepionych - negatywny wynik testu RT-PCR albo antygenowego na COVID-19 wraz z datą, godziną i miejscem wykonania
  • dla ozdrowieńców - zaświadczenie lekarskie, potwierdzające przebycie choroby do 180 dni wstecz


Podczas przekraczania granicy kod QR będzie skanowany i weryfikowany przez służby graniczne.

Certyfikat będzie obowiązywał we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Będą z niego mogli korzystać zarówno obywatele UE, jak i rezydenci przebywający na terenie wspólnoty.

Zaszczepienie nie będzie warunkiem koniecznym do podróży

Komisja Europejska zapewnia, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają podstawowe prawo do swobodnego przemieszczania się po obszarze wspólnoty, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy nie. Ta sama zasada dotyczy obywateli krajów spoza Unii, którzy przybywają do lub przebywają w państwach członkowskich i mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.

W jaki sposób będzie można uzyskać certyfikat?

Za wydanie certyfikatów odpowiadają władze krajowe, które upoważniają do tego stosowne instytucje, takie jak na przykład szpitale, ośrodki badawcze, lokalne służby sanitarne.

Wersja cyfrowa będzie dostępna do pobrania na smartfon lub inne urządzenie mobilne. Będzie można również wystąpić o wydanie dokumentu w wersji papierowej. Zarówno wersja cyfrowa, jak i papierowa będzie posiadać kod QR, zawierający niezbędne informacje, a także cyfrową pieczęć potwierdzającą autentyczność certyfikatu.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Certyfikaty będą zawierać tylko ograniczony zestaw niezbędnych informacji. Nie mogą tego zachować odwiedzane kraje. Do celów weryfikacji sprawdzana jest tylko ważność i autentyczność certyfikatu, poprzez weryfikację, kto go wydał i podpisał. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w państwie członkowskim, które wydało cyfrowy zielony certyfikat

Każda instytucja wydająca (np. Szpital, ośrodek badawczy, organ medyczny) ma swój własny klucz podpisu cyfrowego. Wszystko to jest przechowywane w bezpiecznej bazie danych w każdym kraju.

Komisja Europejska stworzy bramę. Za pośrednictwem tej bramy można zweryfikować wszystkie podpisy certyfikatów w całej UE. Dane osobowe posiadacza certyfikatu nie przechodzą przez bramkę, ponieważ nie jest to konieczne do weryfikacji podpisu cyfrowego.

Komisja Europejska pomoże również państwom członkowskim w opracowaniu oprogramowania, za pomocą którego władze będą mogły sprawdzać kody QR.

W jaki sposób Paszport Zdrowotny wpłynie na bezpieczeństwo i swobodę przemieszczanie się?

Informacje zawarte w certyfikacie mogą potwierdzać przyjęcie zaszczepienia, wynik testu a także informować o przebyciu choroby i wyzdrowienia. Pozwoli to na zniesienie wobec osoby posługującej się certyfikatem obostrzeń wprowadzonych w państwie członkowskim na czas pandemii. Podróżni posiadający ten dokumentu będą mieli takie same prawa, jak obywatele odwiedzanego państwa członkowskiego, którzy zostali zaszczepieni, przebadani lub wyzdrowieli.

Czy po wprowadzeniem zielonego certyfikatu zdrowotnego osoby niezaszczepione nie będą dyskryminowane w zakresie korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się?

Zielony certyfikat cyfrowy ma ułatwić bezpieczne podróżowanie po krajach Unii Europejskiej w czasie pandemii koronawirusa. Nie będzie to jednak warunek konieczny dla swobodnego przemieszczania się. Osoby niezaszczepione, będą nadal miały możliwość swobodnego przemieszczania się, ale z zastrzeżeniem konieczności poddania się obostrzeniom sanitarnym, takim jak badania lub kwarantanna. To samo dotyczy podróżnych spoza Unii Europejskiej, przebywających w państwach członkowskich, którzy mają prawo podróżować do innych państw wspólnoty.

Czy wprowadzenie pasportu covidowego oznacza konieczność przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych?

Nie, ponieważ certyfikat ma na celu ułatwienie swobodnego przemieszczania się i złagodzenie obecnych ograniczeń. Nie uchyla on prawa do swobodnego przemieszczania się ani podróżowania.

Jakie informacje będzie zawierał Cyfrowy Zielony Certyfikat?

Certyfikat będzie zawierał niezbędne kluczowe informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, wydające państwo członkowskie oraz niepowtarzalny identyfikator certyfikatu. Ponadto w przypadku świadectwa szczepienia, będzie to informacja o rodzaju i producencie szczepionki, liczbie podanych dawek oraz dacie zaszczepienia. Zaś w przypadku świadectwa testu, będzie to informacja o rodzaju testu, dacie i godzinie jego przeprowadzenia, instytucji wykonującej oraz jego wyniku.

W jakim formacie będzie działał Certyfikat?

Certyfikat będzie dostępny w formacie cyfrowym, umożliwiającym okazanie go na smartfonie lub wydrukowanie na papierze, w zależności od preferencji posiadacza. Informacje w nim zawarte będą podane w języku urzędowym państwa wydającego oraz w języku angielskim. Certyfikaty będą wyposażone w kod QR, zawierający niezbędne kluczowe dane, a także podpis cyfrowy, chroniący przed fałszerstwem. Skanowanie kodu QR posłuży do weryfikacji autentyczności i ważności certyfikatu. 

Czy do certyfikatu kwalifikowane będą wszystkie szczepionki, czy tylko wybrane?

Certyfikat będzie przyjmował tylko świadectwa zaszcepienia preparatami, które otrzymały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej Uniii Europejskiej.

Jakie rodzaje testów na COVID-19 będą kwalifikowane do certyfikatu?

Uwzględniane będą jedynie wyniki tzw. Testów NAAT (w tym testów RT-PCR) oraz szybkich testów antygenowych, które znajdują się w wykazie utworzonym na podstawie Zalecenia Rady 2021 / C 24/01.

Co z osobami, które zostały/zostaną zaszczepione jeszcze przed wejściem w życie certyfikatu?

Osoby, które zostały zaszczepione przed wprowadzeniem Cyfrowego Zielonego Certyfikatu, również b możliwość będą miały możliwość uzyskania niezbędnego świadectwa szczepień. 

Jak długo będzie obowiązywał zielony certyfikat cyfrowy?

Obowiązywanie cyfrowego zielonego certyfikatu zostanie zawieszone po ogłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zakończenia międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego pandemią COVID-19.

Jak będą przetwarzane dane osobowe?

Z uwagi na wrażliwe dane medyczne zawarte w certyfikatach, zapewniony będzie bardzo wysoki poziom ich ochrony. Certyfikat będzie zawierał zestaw wyłącznie niezbędnych informacji, które nie będą mogły być przechowywane przez odwiedzane kraje. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w państwie członkowskim, które wydało cyfrowy zielony certyfikat. System zielonych certyfikatów cyfrowych nie będzie wymagał tworzenia i utrzymywania bazy danych świadectw zdrowia na poziomie UE.